Your Perfect Assignment is Just a Click Away

Starting at $8.00 per Page

100% Original, Plagiarism Free, Customized to Your instructions!

glass
pen
clip
papers
heaphones

Ukrai?scy projektanci pokazuj? wytrwa?o?? podczas New York Fashion Week

Ukrai?scy projektanci pokazuj? wytrwa?o?? podczas New York Fashion Week

 

Z pewno?ci? nie jest ?atwo kontynuowa? produkcj? na Ukrainie, gdzie wi?kszo?? tych etykiet produkuje swoje wyroby. Podczas gdy dzia?alno?? w Kijowie powoli si? wznawia, nadal pozostaj? do rozwi?zania kwestie wewn?trzne.

??????Read more:  https://mstdn.jp/@polskakoszulka

Litkovska musia?a przenie?? swoj? produkcj? z Charkowa na wschodniej Ukrainie do ró?nych fabryk w centralnej i zachodniej Ukrainie. Nie ma samolotów do wysy?ki, wi?c co tydzie? Frolov wysy?a kogo? ze swojego zespo?u, aby dostarcza? paczki poci?giem, cz?sto podró?uj?c w sumie od 14 do 16 godzin na polsk? granic? Ukrainy, a nast?pnie do Warszawy lub Krakowa. „To dzia?a”, mówi. „Dotar?em tutaj [do Stanów Zjednoczonych] w ten sposób”.

Image may contain Clothing Apparel Blouse Sleeve Human Person and Long SleeveLitkovska wiosna 2023Zdj?cie: dzi?ki uprzejmo?ci Jaros?awa Bugajewa
W miniony wtorek sze?ciu ukrai?skich projektantów, Frolov, Litkovska, Bobkova, Kovalska, Gudu i Elena Burenina, mia?o okazj? zaprezentowa? swoje wiosenne kolekcje 2023 podczas New York Fashion Week w Mastercard Tech Hub w dzielnicy Flatiron. Dzie? pó?niej grupa by?a równie? ?wi?towana w przestrzeni Urban Zen Donny Karan w West Village. „Bardzo wa?ne jest okazanie solidarno?ci z innymi twórcami w innych regionach ?wiata – zw?aszcza z ukrai?skimi projektantami, aby pokaza?, co si? teraz dzieje” – powiedzia? Keanan Duffty, dyrektor programów modowych w Parsons School of Design. „Chcemy, aby nasi przyjaciele w Kijowie wiedzieli, ?e mamy z nimi symbiotyczny zwi?zek i wi??”. Mi?dzynarodowe wsparcie dla ukrai?skich projektantów nap?yn??o od czasu, gdy Rosja najecha?a Ukrain? w lutym zesz?ego roku, wojna, która wykorzeni?a miliony istnie? ludzkich, w tym ludzi stoj?cych za tymi etykietami.??????Read more: https://www.besport.com/post/35653805Image may contain Clothing Dress Apparel Human and Person

Frolov wiosna 2023Zdj?cie: dzi?ki uprzejmo?ci Vic Bakin
Cz??? projektantów inspirowa?a si? tradycyjnym ukrai?skim r?kodzie?em lub motywami, m.in. Lilia Litkovska z Litkovska, weteranka z Kijowa. Kiedy wybuch?a wojna, przenios?a si? do Pary?a i od tego czasu tylko kilka razy podró?owa?a z powrotem na Ukrain?. Projektantka pojawi?a si? niedawno w wiadomo?ciach po tym, jak pierwsza dama Ukrainy, Olena Zelenska, za?o?y?a dwa ró?ne stroje Litkovskiej na swoj? lipcow? wizyt? w Stanach Zjednoczonych, która obejmowa?a wizyt? u prezydenta Joe Bidena i dr Jill Biden.

??????Read more:  https://www.instapaper.com/p/polskakoszulka
Kolekcja Litkovskiej zosta?a zainspirowana vesnianka, staro?ytn? ukrai?sk? pie?ni?, która skupia si? na powrocie do wiosny. „Naszej wiosny nie da si? ukra??” – powiedzia?a podczas prezentacji. Cho? dla projektantki by?o wi?cej ukrai?skich motywów ni? zwykle, tradycyjne ukrai?skie r?kodzie?o ludowe by?o pomys?owym dodatkiem, stanowi?c kolorowy kontrast z minimalistycznym garniturem Litkowskiej. Jednym spojrzeniem na?o?y?a na garnitur pi?kn? optyczn? bia?? apaszk? wyszywan? ukrai?skimi kwiatami i przeszy?a tradycyjne szwy vyshyvanka w obszernej m?skiej tunice.

Obecnie w Pary?u Litkovskiej nie brakuje ludzi, którzy si? do niej zwracaj?. „Dosta?am tak du?e wsparcie od spo?eczno?ci mi?dzynarodowej” – doda?a, zauwa?aj?c, ?e skontaktowa?a si? z ni? równie? prezes Paris Fashion Week. Podobnie jak Litkovska, Kristina Bobkova z Bobkova uciek?a z Ukrainy i osiedli?a si? w ma?ym miasteczku pod Frankfurtem, odwiedzaj?c Ukrain?. kilka razy od tego czasu. Ostatnio swoj? kolekcj? inspirowan? kwitn?cymi kijowskimi kasztanami pokaza?a na Berlin Fashion Week, gdzie zosta?a zaproszona do prezentacji. Jednak wszystkie jej materia?y i produkcja nadal znajduj? si? na Ukrainie. „Naszym g?ównym celem jest ratowanie kultury naszego kraju” – powiedzia?a Bobkova. „A powinni?my wykorzysta? produkcj? ukrai?sk?”.

??????Read more: https://linktr.ee/polskakoszulka


"Place your order now for a similar assignment and have exceptional work written by our team of experts, guaranteeing you A results."

Order Solution Now

Our Service Charter


1. Professional & Expert Writers: Eminence Papers only hires the best. Our writers are specially selected and recruited, after which they undergo further training to perfect their skills for specialization purposes. Moreover, our writers are holders of masters and Ph.D. degrees. They have impressive academic records, besides being native English speakers.

2. Top Quality Papers: Our customers are always guaranteed of papers that exceed their expectations. All our writers have +5 years of experience. This implies that all papers are written by individuals who are experts in their fields. In addition, the quality team reviews all the papers before sending them to the customers.

3. Plagiarism-Free Papers: All papers provided by Eminence Papers are written from scratch. Appropriate referencing and citation of key information are followed. Plagiarism checkers are used by the Quality assurance team and our editors just to double-check that there are no instances of plagiarism.

4. Timely Delivery: Time wasted is equivalent to a failed dedication and commitment. Eminence Papers are known for the timely delivery of any pending customer orders. Customers are well informed of the progress of their papers to ensure they keep track of what the writer is providing before the final draft is sent for grading.

5. Affordable Prices: Our prices are fairly structured to fit in all groups. Any customer willing to place their assignments with us can do so at very affordable prices. In addition, our customers enjoy regular discounts and bonuses.

6. 24/7 Customer Support: At Eminence Papers, we have put in place a team of experts who answer all customer inquiries promptly. The best part is the ever-availability of the team. Customers can make inquiries anytime.