Your Perfect Assignment is Just a Click Away

Starting at $8.00 per Page

100% Original, Plagiarism Free, Customized to Your instructions!

glass
pen
clip
papers
heaphones

WNIOSEK – szczere podzi?kowania LACOSTE dla wolontariuszy

WNIOSEK – szczere podzi?kowania LACOSTE dla wolontariuszy

WNIOSEK – szczere podzi?kowania LACOSTE dla wolontariuszy

 

WNIOSEK – szczere podzi?kowania LACOSTE dla wolontariuszy

Koszulka Merci Polo narodzi?a si? z misj? wspierania i demonstrowania zaanga?owania marki na rzecz wolontariuszy podczas kryzysu COVID-19.

Firma Lacoste wprowadzi?a na rynek koszulk? „L12.12 Polo Merci”, Wólka Kosowska hurtownia obuwia limitowan? edycj? produktu, który ??czy ducha wolontariuszy walcz?cych o powstrzymanie epidemii z ca?ego ?wiata. Dochód wygenerowany z tego produktu zostanie zwrócony mi?dzynarodowym stowarzyszeniom partnerskim pierwszej linii, które nadal pracuj? dzie? i noc podczas kryzysu epidemicznego.
 

Od grudnia 2019 roku ?wiat zmaga si? z pandemi? Covid-19, której towarzyszy bezprecedensowy kryzys spo?eczno-gospodarczy. Pani Louise Trotter, dyrektor kreatywna Lacoste, zaprojektowa?a ekskluzywn? koszulk? polo z limitowanej edycji o nazwie „L12.12 Polo Merci”. Produkt narodzi? si? z misj? wspierania i demonstrowania zaanga?owania marki na rzecz wolontariuszy w czasie kryzysu.

áo polo Merci Lacoste

Historycznie koszulka polo Lacoste zawsze umieszcza?a w sercu logo aligatora, co jest równie? symbolicznym nawi?zaniem do warto?ci Lacoste. Buty Wólka Kosowska Na tej koszulce Merci Polo znak solidarno?ci jest przekazywany przez Lacoste poprzez kszta?t serca otaczaj?cy kultowego krokodyla marki. To serce wyra?a szczer? wdzi?czno?? marki dla odwa?nych, kochaj?cych ludzi, którzy po?wi?caj? si?, by opiekowa? si? innymi w kryzysie. To wolontariusze z fabryk Lacoste pracuj? dzie? i noc, aby wyprodukowa? niezb?dne maski lub odpornych ludzi na linii frontu. Reprezentuj? silnego ducha kolektywnego, aby pomóc najbardziej zagro?onym podczas wybuchu epidemii. Ca?a sprzeda? tej koszulki „L12.12 Polo Merci” zostanie przekazana Fundacji Lacoste, która wesprze dzia?ania Federacji Czerwonego Krzy?a na ca?ym ?wiecie.

Ta akcja Lacoste jest zgodna z zaanga?owaniem marki na rzecz spo?eczno?ci od pocz?tku kryzysu, a tak?e pokazuje ch?? wniesienia wk?adu we wspólne wysi?ki w walce z Covid-19. Od marca, dzi?ki dobrowolnemu zaanga?owaniu pracowników, Lacoste wyprodukowa?a w swoich fabrykach we Francji i Argentynie ponad 200 000 sztuk masek tkaninowych. Maski te zosta?y dostarczone do w?adz lokalnych i miejsc pierwszej linii zapobiegania epidemii.

lacoste polo merci

„Koszula „L12.12 Polo Merci” to zobowi?zanie marki podczas tego bezprecedensowego kryzysu zdrowotnego. Buty Wólka Kosowska Przemys? modowy mo?e naprawd?, na swój sposób, pokaza? dzia?anie i okaza? solidarno??, aby wspiera? i motywowa? osoby, które dzie? i noc umieraj? do walki z epidemi? na linii frontu”.

Pani Louise Trotter, dyrektor kreatywna Lacoste doda?a: „Ikoniczny krokodyl Lacoste zamkni?ty w prostym czerwonym sercu wydaje si? by? najlepszym sposobem na wyra?enie naszego podziwu. Dla ludzi, którzy pracuj? nad zapobieganiem chorobom podczas tej pandemii”.

Koszulka „L12.12 Polo Merci” b?dzie dost?pna od 28 maja w Europie i oko?o po?owy czerwca w pozosta?ych cz??ciach ?wiata w wybranych sklepach Lacoste i na stronie internetowej Lacoste.

O FUNDUSZACH LACOSTE
Fundacja Lacoste powsta?a w 2020 roku, z zadaniem rozwijania i realizacji dzia?a? spo?ecznych marki. Wólka Kosowska hurtownia obuwia Fundusz budowany jest ju? od kilku miesi?cy, wszystkie dzia?ania ukierunkowane i promowane s? na kwestie zwi?zane z obecn? sytuacj? epidemiczn?. Gdy kryzys epidemiczny zostanie opanowany, Fundacja Lacoste skoncentruje si? na swojej pierwotnej misji: towarzyszeniu m?odym ludziom w celu wspólnego tworzenia odpowiedzialnej i bezpiecznej przysz?o?ci poprzez stowarzyszenia, rozwijania zdolno?ci


"Place your order now for a similar assignment and have exceptional work written by our team of experts, guaranteeing you A results."

Order Solution Now

Our Service Charter


1. Professional & Expert Writers: Eminence Papers only hires the best. Our writers are specially selected and recruited, after which they undergo further training to perfect their skills for specialization purposes. Moreover, our writers are holders of masters and Ph.D. degrees. They have impressive academic records, besides being native English speakers.

2. Top Quality Papers: Our customers are always guaranteed of papers that exceed their expectations. All our writers have +5 years of experience. This implies that all papers are written by individuals who are experts in their fields. In addition, the quality team reviews all the papers before sending them to the customers.

3. Plagiarism-Free Papers: All papers provided by Eminence Papers are written from scratch. Appropriate referencing and citation of key information are followed. Plagiarism checkers are used by the Quality assurance team and our editors just to double-check that there are no instances of plagiarism.

4. Timely Delivery: Time wasted is equivalent to a failed dedication and commitment. Eminence Papers are known for the timely delivery of any pending customer orders. Customers are well informed of the progress of their papers to ensure they keep track of what the writer is providing before the final draft is sent for grading.

5. Affordable Prices: Our prices are fairly structured to fit in all groups. Any customer willing to place their assignments with us can do so at very affordable prices. In addition, our customers enjoy regular discounts and bonuses.

6. 24/7 Customer Support: At Eminence Papers, we have put in place a team of experts who answer all customer inquiries promptly. The best part is the ever-availability of the team. Customers can make inquiries anytime.